facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 22 października 2019 r.

ZP.6721.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, obręb Kalonka

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

w tym sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowosolna uchwały:

  • Nr XIV/82/19 z dnia 2 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, obręb Kalonka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko na piśmie na adres: Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 roku uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: urzad@gminanowosolna.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Nowosolna,

w terminie do dnia 22 listopada 2019 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, pok. nr 9, w godzinach pracy urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowosolna.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Potakowski
Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
tel. 42 616-45-29

 

Do pobrania:

Uchwała RGN 20191022.pdf (614 KB)

Obwieszczenie 20191022.pdf (544 KB)