facebook facebook epuap newsletter

Darmowa Pomoc Prawna


 

Starostwo Powiatowe w Łodzi informuje, że w 2017 roku na terenie powiatu łódzkiego wschodniego nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w trzech punktach nieopłatnej pomocy prawnej.

We wszystkich wymienionych punktach pomocy prawnej będą udzielać radcy prawni lub adwokaci. 

Osoby korzystające z pomocy mogą się udać do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: 

  1. Punkt na terenie gminy Andrespol - zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, działający przez 5 dni w tygodniu w sposób następujący: 

Poniedziałek

od godz. 10.00

do godz. 14.00

Wtorek

od godz. 10.00

do godz. 14.00

Środa

od godz. 12.00

do godz. 16.00

Czwartek

od godz. 10.00

do godz. 14.00

Piątek

od godz. 10.00

do godz. 14.00

W dniu ustawowo i w dniu dodatkowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny. 

  1. Punkt mobilny na terenie gminy Tuszyn i gminy Rzgów - zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób nastytępujący:

Poniedziałek

od godz. 8.00

do godz. 12.00

Wtorek

od godz. 8.00

do godz. 12.00

Środa

od godz. 11.00

do godz. 15.00

W poozostałe dni tygodnia oraz dniu ustawowo i w dni dodatkowo wolne od pracy punkt usytuowany w ww. lokalu nie będzie czynny.

w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500- lecia 22, działający przez 2 dni w tygodniu w sposób następujący:

Czwartek

od godz. 11.00

do godz. 15.00

piątek

od godz. 10.00

do godz. 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz dni ustawowo i w dniu dodatkowo wolne od pracy punkt usytuowany w ww. lokalu nie będzie czynny.

       3. Punkt na terenie Gminy Koluszki - zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w             Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 5 dni w tygodniu w sposób następujący:

Poniedziałek

od godz. 9.00

do godz. 13.00

Wtorek

od godz. 12.00

do godz. 14.00

Środa

od godz. 9.00

do godz. 13.00

Czwartek

od godz. 9.00

do godz. 13.00

Piątek

od godz. 9.00

do godz. 13.00

W dni ustawowo i w dniu dodatkowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna: 

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie fizycznej zwanej dalej "osobą uprawnioną":

1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieopłatnej pomocy prawnej zostało przynane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobez której w tym okresie nie ywdano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5. która nie ukończyła 26 lat, lub

6. kótra ukończyła 65 lat, lub

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8. która jest w ciąży.

Osoba ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieopłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz okazać dokument stwierdzający tożsamość na żądanie osoby udzielającej pomocy prawnej.

Na czym będzie polegać nieopłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje: 

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obwowiązującym stanie prawnym,  przysługująych jej uprawnieniach lub o spoczywahjących na niej obowiązkach, lub

2. wskazaniu osobie uprawnionej sosobu rozwiązania sotyczącego jej problemu prawnego, lub

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Jakiego zakreswu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Uprawnieni, zgodnie z ustawą, będą mogli uzskać informacje w zakresie:

1. prawa pracy,

2. przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

3. prawa cywilnego, 

4. spraw karnych,

5. spraw administracyjnych,

6. ubezpieczenia społecznego,

7. spraw rodzinnych, 

8. sprawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

9. kobietom w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnienień pracowniczych.

Pomoc nie będzie obejmowała: 

1. spraw podatkowych wziązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego,

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto będzie udzielał nieopłatnej pomocy prawnej

W 2017 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zolkalizowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego pomocy prawnej będą udzielać radcy prawni lub adwokaci. 

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/