facebook facebook epuap newsletter

Darmowa Pomoc Prawna


W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie kraju, informuję, że od dnia 5 listopada 2020 roku do odwołania następuje zawieszenie osobistych wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego.
Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).
Zapisy na porady oraz szczegółowe informacje na temat świadczonych usług pod numerem telefonu 42 205 03 25.

 

Zaktualizowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego,  zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i
edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie, której nie stać na odpłatną pomoc prawną, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która przed uzyskaniem pomocy złoży stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówionym terminie wizyty. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszenia dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (42) 205 03 25
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Do pobrania:

aktualizacja wrzesień 2020 - lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa z logo.pdf (310 KB)

 

*********************************************************************************************************************************************************

UWAGA!

Starostwo Powiatowe w Łodzi informuje, że w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374) Ministerstwo Sprawiedliwości zaleciło podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.).

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego będzie odbywało się wyłącznie na odległość tj. przez telefon lub przy użyciu poczty elektronicznej.

Organizacja porad prawnych będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 42 205 03 25

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail powiat@lodzkiwschodni.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W 2020 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będą dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Koluszki,
zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach,95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 5 dni w tygodniu w sposób następujący:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Poniedziałek

 9.00

 13.00

 Wtorek

 12.00

 16.00

 Środa

 9.00

 13.00

 Czwartek

 9.00

 13.00

 Piątek

 9.00

 13.00

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Prowadzenie punktu zostało powierzone „Fundacji Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów.

 1. Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Rzgów,
w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie,95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Poniedziałek

 10.00

 14.00

 Czwartek

 11.00

 15.00

 Piątek

 10.00

 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Tuszyn,
zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 1  w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 13, działający przez 2 dni w tygodniu w sposób następujący:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Wtorek

 8.00

 12.00

 Środa

 11.00

 15.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Porad prawnych udzielać będą adwokaci lub radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i Radę Okręgowa Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 • Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy Tuszyn,
zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Tuszynie, ul. Piotrkowska 13, 95-080 Tuszyn, działający przez 1 dzień w tygodniu:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Poniedziałek

 8.00

 12.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gminy Andrespol,
zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Wtorek

 10.00

 14.00

 Środa

 12.00

 16.00

 Czwartek

 10.00

 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi,
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, działający przez 1 dzień w tygodniu:

 dzień tygodnia

 od godz.

 do godz.

 Piątek

 10.00

 14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

Prowadzenie punktu zostało powierzone „Fundacji Młodzi Ludziom” z siedzibą Borysław 49, 96-130 Głuchów.

 

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatną mediację  zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2   ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenie
o którym mowa w ww. artykule.

 

Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego lub,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym lub,
 4. nieodpłatną mediację lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Na czym będzie polegać nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Na czym będzie polegać nieodpłatna mediacja
Nieodpłatna mediacja zgodnie z ustawą obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji
  lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Uprawnieni, zgodnie z ustawą,  będą mogli uzyskać informacje w zakresie m.in.:

 1. prawa rodzinnego,
 2. prawa pracy,
 3. sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 4. prawa cywilnego,
 5. prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 6. prawa administracyjnego,
 7. prawa podatkowego,
 8. prawa karnego.

 

Pomoc nie będzie obejmowała:
Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
W 2020 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej porad prawnych będą udzielać adwokaci lub radcy prawni. W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poradnictwa udzielać będą doradcy o których mowa w art.11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ).

Nieodpłatną mediację we wszystkich punktach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego prowadzić będzie mediator o którym mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy.

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Ministerstwa  Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

Numer telefonu do umawiania wizyt w poszczególnych punktach na terenie powiatu łódzkiego wschodniego (czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00)
42 205 03 25

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej bądź świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: przez telefon lub Internet.