facebook facebook epuap newsletter

Darmowa Pomoc Prawna


 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Powiat Łódzki Wschodni na mocy wyżej wymienionej ustawy realizuje zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2018 r. w powiecie łódzkim wschodnim funkcjonować będzie 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp 
do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu łódzkiego wschodniego.

Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

 

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

Punkt na terenie gminy Andrespol, zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wiśniowej Górze, 95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64, działający przez 2 dni w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia

od godz.

do godz.

Wtorek

10.00

14.00

Środa

12.00

16.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny. 

 

Punkt na terenie gminy Koluszki, zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach,95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, działający przez 5 dni w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia

od godz.

do godz.

Poniedziałek

9.00

13.00

Wtorek

12.00

16.00

Środa

9.00

13.00

Czwartek

9.00

13.00

Piątek

9.00

13.00

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny 

 

Punkt na terenie gminy Nowosolna, zlokalizowany w budynku Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, 92-701 Plichtów, Plichtów 21, działający przez 1 dzień w tygodniu:

dzień tygodnia

od godz.

do godz.

Piątek

12.00

16.00

W pozostałe dni tygodnia oraz w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

 

Punkt na terenie gminy Rzgów, w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie,95-030 Rzgów, 
Plac 500-lecia 22, działający przez 3 dni w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia

od godz.

do godz.

Poniedziałek

10.00

14.00

Czwartek

11.00

15.00

Piątek

10.00

14.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny. 

 

Punkt na terenie gminy Tuszyn, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, Plac Władysława Stanisława Reymonta 1, działający przez 4 dni w tygodniu w sposób następujący:

dzień tygodnia

od godz.

do godz.

Poniedziałek

8.00

12.00

Wtorek

8.00

12.00

Środa

11.00

15.00

Czwartek

8.00

12.00

W pozostałe dni tygodnia oraz  w dni ustawowo wolne od pracy punkt nie będzie czynny.

 

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna:

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie fizycznej zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
  o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. 
  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
  o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub która jest w ciąży.

Osoba ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz okazać dokument stwierdzający tożsamość na żądanie osoby udzielającej pomocy prawnej.

 

Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna:

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna:

Uprawnieni, zgodnie z ustawą, będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • kobietom w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w zakresie związanym z ciążą 
  i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Pomoc nie będzie obejmowała:

 • spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej:

W 2018 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego pomocy prawnej będą udzielać radcy prawni lub adwokaci.

 

Więcej informacji nt. zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/