facebook facebook epuap newsletter

DOFINANSOWANIE STERYLIZACJI/KASTARCJI PSÓW I KOTÓW

W dniu 11 marca 2019 r. Rada Gminy Nowosolna podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2019 roku”.

W Programie określone zostały zasady udzielania mieszkańcom gminy dofinansowania zabiegów sterylizacji/ kastracji lub sterylizacji/ kastracji i czipowania psów i kotów.

W ramach dofinansowania zabiegi sterylizacji/kastracji wykonywane będą w następujących gabinetach weterynaryjnych:

- Lecznica Weterynaryjna Paweł Nawrocki, ul. Waryńskiego 45, 95-060 Brzeziny, w godzinach od 900 do 1800 od poniedziałku do soboty,

- Przychodnia Weterynaryjna „Nowosolna” Anna Hajdamowicz, ul. Wiączyńska 4, 92-760 Łódź, w godzinach od 1000 do 1900od poniedziałku do piątku oraz od 1000 do 1400 w soboty.

 


Lp.

Nazwa usługi/zabiegu

Koszty zabiegów które pokryje właściciel/opiekun zwierzęcia w miejscu dokonywania zabiegu wynoszą:

 

Gmina Nowosolna dofinansuje zabiegi w następujących wysokościach:

 

Lecznica Weterynaryjna Paweł Nawrocki

 

Przychodnia Weterynaryjna „Nowosolna” Anna Hajdamowicz

 

1.

Sterylizacja kotki

40 zł

60 zł

100 zł

2.

Kastracja kocura

30 zł

30 zł

50 zł

3.

Sterylizacja suki do 20 kg

50 zł

30 zł

220 zł

4.

Kastracja psa do 20 kg

30 zł

30 zł

120 zł

5.

Sterylizacja suki powyżej 20 kg

60 zł

50 zł

270 zł

6.

Kastracja psa powyżej 20 kg

40 zł

40 zł

140 zł

7.

Czipowanie jednego zwierzęcia

 0 zł

0 zł

30 zł

 

Wniosek o dofinansowanie sterylizacji/kastracji jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna oraz na www.nowosolna.bip.net.pl

Wniosek do pobrania:

wniosek - sterylizacja 2019.pdf (416 KB)

Czas akcji wyznacza się od 06.05.2019 r. do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel jednak nie później niż do 29.11.2019 r., o udzielaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.

Gmina Nowosolna dofinansuje zabiegi sterylizacji/ kastracji przy następujących założeniach:

- prawo do uczestnictwa w akcji mają właściciele zwierząt, którzy zamieszkują na terenie gminy Nowosolna,

- w celu wzięcia udziału w akcji należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy Nowosolna wg wzoru dostępnego w Biurze Obsługi Klienta  oraz na www.nowosolna.bip.net.pl wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia szczepienia przeciwko wściekliźnie w przypadku psów. Na jednym formularzu wniosku można zgłosić jedno zwierzę,

-  warunkiem udzielenia dofinansowania przez gminę zabiegu sterylizacji/kastracji jest posiadanie przez zwierzę elektronicznego oznakowania - czipu, który musi być wprowadzony do Internetowej Bazy Danych Zaczipowanych Psów „Safe Animal” www.safe-animal.eu. W przypadku kiedy zwierzę nie posiada czipu należy wyrazić zgodę na  elektroniczne oznakowanie oraz wprowadzenie danych właściciela do bazy „Safe Animal”. Znakowanie elektroniczne zostanie wykonane łącznie z zabiegiem sterylizacji/kastracji i będzie podlegało dofinansowaniu,

- z jednej nieruchomości/posesji można starać się o dofinansowanie zabiegów dla maksymalnie 2 zwierząt,

- niespełnienie powyższych warunków spowoduje, że zwierzę zostanie wykluczone z akcji o czym właściciel zwierzęcia zostanie powiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku,

- jeżeli lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji/kastracji uzna, że zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, to zwierzę zostanie wykluczone z akcji, a koszty wizyty oraz ewentualnego leczenia poniesie właściciel zwierzęcia,

- podstawą do wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia jest przedłożenie lekarzowi weterynarii przez właściciela/opiekuna zwierzęcia skierowania z Urzędu Gminy Nowosolna,

- skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji lub sterylizacji/kastracji i czipowania w przypadku spełnienia wszystkich wymagań zostanie wystawione przez Urząd Gminy Nowosolna w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela/opiekuna zwierzęcia,

-  właściciel/opiekun zwierzęcia po otrzymaniu skierowania zgłasza się najpóźniej w terminie 14 dni do gabinetu weterynaryjnego w celu umówienia daty zabiegu. Lekarz weterynarii wykona zabieg nie później niż do 14 dni od dnia zgłoszenia się właściciela/opiekuna zwierzęcia.

  

Dofinansowanie obejmuje

  • przeprowadzenie wizyty kwalifikującej do wykonania zabiegu określonego w skierowaniu wydanym przez Urząd Gminy Nowosolna oraz badania ogólnego zwierzęcia przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, a także określenie terminu zabiegu,
  • wszczepienie transpondera („czipa”) psu/kotu wcześniej nieoznakowanemu i/lub wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej metodą najmniej inwazyjną o najkrótszej możliwej linii cięcia powłok brzusznych,
  • zapewnienie opieki pooperacyjnej zwierzęciu do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
  • przeprowadzenie badania kontrolnego, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie ogólne zwierzęcia oraz zdjęcie szwów.

Dofinansowanie nie obejmuje:

  • dodatkowych badań (np. EKG, RTG, USG, badań krwi, moczu), które weterynarz może uznać za konieczne do wykonania przed zabiegiem sterylizacji/kastracji,
  • kosztów związanych z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych,
  • innych dodatkowych zabiegów i usług (kaftaniki, ubranka itp.).