facebook facebook epuap newsletter

Gminna Biblioteka Publiczna Nowosolna ogłasza nabór na stanowisko-  młodszy bibliotekarz .

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie minimum średnie bibliotekarskie lub wyższe
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i punktualność
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów typowych w pracy bibliotekarza
 • doświadczenie i pomysł na prowadzenie zajęć , warsztatów , imprez dla dzieci / młodzieży,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i dobra znajomość programów komputerowych
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 • zaangażowanie w powierzone zadania.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • mile widziana znajomość programu bibliotecznego MAK+
 • umiejętność opracowywania zbiorów bibliotecznych
 • rozeznanie na rynku wydawniczym
 • umiejętność promowania działań w mediach społecznościowych.

 

Zakres czynności :

 

 • bieżąca obsługa czytelników
 • udział w działaniach mających na celu promocję czytelnictwa
 • dbanie o księgozbiór biblioteki
 • współorganizacja wydarzeń promujących literaturę i kulturę.
 • dbałość o dobry wizerunek i promocję biblioteki w środowisku
 • zapoznanie się i przestrzeganie  polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej Nowosolna
 • wykonywanie poleceń i zadań służbowych związanym z zajmowanym stanowiskiem, wydawanych przez bezpośredniego przełożonego

 

Kandydatom  oferujemy :

 

      -  umowę o pracę : pierwsza  jest zawierana na okres próbny – 3 miesiące

      -  wymiar czasu pracy : pełny etat – 40 godz. tygodniowo

      -  przewidywalny termin zatrudnienia – 1.02.2022r.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest dostarczenie  dokumentów osobiście do siedziby biblioteki mieszczącej się przy ul. Brzezińskiej 288 lub przesłanie pocztą w terminie do 20.12.2021r.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece gminnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

   

Dokumenty wymagane :

 1. CV z opisem pracy zawodowej
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenia o :
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności,
 • zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko,wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w związku z naborem
 • kwestionariusz osobowy

                                   

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.                 

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Dokumenty do pobrania:

kwestionariusz.pdf (289 KB)

oświadczenie.odt (14 KB)

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna Nowosolna reprezentowana przez Kierownika.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail : kontakt@iszd.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej Nowosolna
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.22 (1) §1, § 4-5 ustawy z dn. 26czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm.) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych .
 5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 7. Dane przechowywane będą przez okres do zakończenia procesu rekrutacji oraz 3 miesiące po zakończeniu, następnie zostaną zniszczone komisyjnie.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Gminną Bibliotekę Publiczną Nowosolna.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych