facebook facebook epuap newsletter

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii


Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii

92-703 Łódź, Plichtów 21

tel. 519-150-012, 500-211-117,  42 237 15 11

e-mail:gpckie@wp.pl,    gpckie@gpckie.pl 

www:www.gpckie.pl/

dyrektor: Monika Czubaczyńska - Szram

 

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (GPCKiE) jest samorządową instytucją kultury  utworzoną przez Radę Gminy Nowosolna uchwałą nr XLVI/256/10 z dnia 6 lipca 2010 r., której siedzibą jest obiekt, położony w Plichtowie nr 21, wybudowany przez Gminę Nowosolna przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 - Oś Priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna - Działanie V.4 Infrastruktura Kultury (całkowita wartość robót wg umowy o dofinansowanie: 1.282.296,78 zł., dofinansowanie:  571.034,22 zł.),   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Funduszu Rozwoju „Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego” ( całkowita wartość wg umowy o dofinansowanie: 697.241,55 zł., dofinansowanie: 282.840,00 zł.),  oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wartość robót: 285.324,29 zł., dofinansowanie: 199.698,46 zł.).

GPCKiE powstało w celu przywrócenia aktualności dawnym ideom lokalnych tradycji, pielęgnacji kultury, dziedzictwa narodowego oraz środowiska naturalnego. Miejsce w którym powstało jest szczególne, ponieważ  od zawsze stanowiło kolebkę miejscowej kultury.
Od roku 1945 do 1974 istniała tu szkoła podstawowa,  która była miejscem nie tylko edukacji ale także rodzinnych spotkań. Po likwidacji szkoły od 1974 roku w budynku swoją działalność prowadziły młodzieżowe organizacje: Ludowy Zespół Sportowy Byszewy, Związek Młodzieży Wiejskiej, Klub Młodego Rolnika, młodzieżowy klub „TRATWA” a także Koła Gospodyń Wiejskich w Plichtowie i Byszewach. Gminny Ośrodek Kultury  wraz z Zespołem śpiewaczym Byszewianie organizował tam okolicznościowe uroczystości. Budynek przez wiele lat pełnił także rolę świetlicy wiejskiej, gdzie mieszkańcy okolicznych sołectw spotykali się na zebraniach.
Po wyłączeniu w 29 stycznia 2007 r. budynku z użytkowania z powodu złego stanu technicznego trwał okres oczekiwania na nowy obiekt.
29 maja 2009 roku został wmurowany akt erekcyjny pod budowę Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. W związku z trwającymi pracami budowlanymi, znajdujący się przy drodze powiatowej budynek starej szkoły został wyburzony 10 września 2009 r.,  a 10 listopada 2010 r. nowy obiekt - instytucja kultury pn. Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie uroczyście został otwarty i oddany do użytkowania mieszkańcom gminy.

W 2014 roku Gmina Nowosolna została laureatem II miejsca w etapie centralnym konkursu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Przyjazna wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury społecznej zrealizowany na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych za projekt po tytułem „Budowa Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie – Gmina Nowosolna etap II”.

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (GPCKiE) jest samorządową instytucją kultury, której celem jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby w zakresie kultury, ekologii, a także spędzania czasu wolnego i integracji mieszkańców. W GPCKiE odbywają się różnego rodzaju zajęcia i warsztaty artystyczne takie jak: nauka gry na instrumentach muzycznych, warsztaty kulinarne, zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania prowadzone, kurs komputerowy dla seniorów, mix taneczny dla dzieci, latino solo dla pań, gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia językowe z wolontariuszami (j. angielski i j. hiszpański), warsztaty decoupage dla dzieci i dorosłych, tai chi, joga, warsztaty wokalne, kids joga, hip-hop dla dzieci, warsztaty rękodzieła, warsztaty artystyczne oraz próby Zespołu „Byszewianie”. GPCKiE realizuje projekty ekologiczne we współpracy z Terenowym Oddziałem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Nadleśnictwem Brzeziny i WFOŚiGW w Łodzi oraz projekty międzynarodowe w ramach programu Grundtvig i Wolontariatu Europejskiego. Wielokierunkowa działalność GPCKiE ma na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców w szczególności mieszkańców Gminy Nowosolna oraz zaangażowanie ich do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury, sztuki i tożsamości europejskiej. Działalność GPCKiE skupiona jest również na podnoszeniu jakości artystycznej i organizacyjnej imprez kulturalnych. W ramach Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie od 2014r. działają 2 świetlice wiejskie w Kalonce i Starych Skoszewach, od 2016r. 2 świetlice wiejskie w Lipinach i Byszewach – terenowe placówki kultury, w których w godzinach popołudniowych realizowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Dobry duch tego magicznego miejsca na dobre zagościł w murach GPCKiE.  Daje natchnienie do działania, motywuje do rozwoju i integruje. Chcących poznać nas bliżej zapraszamy do odwiedzenia naszej na bieżąco aktualizowanej strony internetowej www.gpckie.pl  oraz do Plichtowa !!!

 

W strukturze Centrum są także świetlice  w Byszewach i Kalonce.