facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 9 listopada 2018 r.

Komisarz Wyborczy

      w Łodzi I

 

ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.):

zapraszam na

I Sesję Rady Gminy Nowosolna kadencji 2018 - 2023
w dniu 21 listopada 2018 roku ( środa ) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Komisarz Wyborczy

w Łodzi I

/-/ Joanna Pieńkowska

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad I Sesji Rady Gminy Nowosolna kadencji 2018 - 2023
w dniu 21 listopada 2018 roku

 • Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Gminy Nowosolna.
 • Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Nowosolna.
 • Otwarcie Sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
 • Złożenie ślubowania przez Radnych.
 • Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 • Przyjęcie porządku obrad I Sesji.
 • Autoprezentacja radnych.
 • Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna:
 1. przedstawienie informacji o zasadach wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,
 4. przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru Przewodniczącego Rady,
 5. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
 6. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna.
 • Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 • Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna:
 1. przedstawienie informacji o zasadach wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
 4. przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady,
 5. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
 6. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowosolna.
 • Zamknięcie obrad I Sesji.