facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 27 listopada 2018 r.

 

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

 

RG.0002.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.):

 

zwołuję II Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 4 grudnia 2018 roku ( wtorek) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

/-/ Małgorzata Kamińska - Bruszewska

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

na obradach II Sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 4 grudnia 2018 roku

I.

  1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. .Przyjęcie protokołu z obrad Sesji LIV Rady Gminy Nowosolna po wcześniejszym wypowiedzeniu się przez radnych oraz ewentualnym zgłoszeniu uwag co do jego treści.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

 

II.

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

1. powołania Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa,

2.powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego,

3.powołania Komisji Rewizyjnej,

4.powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna,

6.zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018,

7.obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego za 2019 rok,

8..określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Nowosolna,

9.ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

III.

  1. Zgłaszanie interpelacji i wniosków.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie obrad II Sesji