facebook facebook epuap newsletter

Indywidualne Zawody Sportowo-Pożarnicze w dniu 3 czerwca 2018 r. w Brójcach


Regulamin

Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży

Brójce, dnia 3 czerwca 2018 r.

Współorganizatorzy: 

Powiat Łódzki Wschodni

Ochotnicza Straż Pożarna w Brójcach

przy wsparciu organizacyjnym Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

 

Cel imprezy:

Popularyzacja działań druhów strażaków w środowisku dzieci i młodzieży.

Popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Wyłonienie najlepszych i najsprawniejszych zawodników w dziedzinie ochrony pożarowej.

Integracja środowiska lokalnego poprzez sport i rekreację.

Zapewnienie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców.

Stworzenie warunków do powstawania inicjatyw społecznych i obywatelskich oraz podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych.

 

Miejsce i termin:

Brójce, dnia 3 czerwca 2018 r.

Przyjazd uczestników i zapisy – godz. 13.30

Otwarcie zawodów i rozpoczęcie rozgrywek – godz. 14.00

 

Zgłoszenia i uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział w szczególności mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego oraz chętni mieszkańcy innych powiatów, a uczestnictwo w zawodach ma charakter dobrowolny.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest złożenie przez uczestnika (a w imieniu osób niepełnoletnich rodzica lub opiekuna prawnego) wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Nie złożenie jednego z wymienionych dokumentów jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.

Wymienione powyżej dokumenty należy dostarczyć najpóźniej w dniu zawodów do p. Mirosława Sójki lub w terminie do dnia 30.05.2018 r. przesłać na adres e-mail: mirek_uc@wp.pl

Więcej informacji udziela: p. Mirosław Sójka – tel. 663 650 517.

Uczestnicy powinni wystąpić w stroju i obuwiu sportowym.

 

Nagrody:

Za zajęcie I, II, III miejsca – nagrody rzeczowe.

 

Przepisy konkurencji:

Zawody zostaną przeprowadzone z podziałem na kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

- rocznik 2006 i młodsi (12 lat i młodsi)

- rocznik 2005 – 2002 (13 lat – 16 lat)

- rocznik 2001 i starsi (17 lat i starsi)

Zawody zostaną przeprowadzone jako indywidualne w dwóch konkurencjach:

 

SZTAFETA POŻARNICZA polega na przebiegnięciu z prądownicą 200m na czas pokonując prawidłowo przeszkody: płotek, rów z wodą, pachołki, a ostatnie 20m zabranie końcówki węża, rozwiniecie W52 i podłączenie jej do prądownicy przed przekroczeniem linii mety.

ĆWICZENIE BOJOWE polega na prawidłowym rozwinięciu (wyrzuceniu) 2 węży, sprawieniu dwóch węży W52 2x 15m, podłączeniu z rozdzielaczem i prądownicą, połączoną linię gaśniczą z prądownicą w ręku dotarcie na linie mety.

Zawody przeprowadzone zostaną indywidualnie na czas.

Ostateczny system rozegrania poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób i zostanie ustalony w dniu zawodów.

Za ominięcie przeszkody lub nieprawidłowe wykonanie ćwiczenia sędzia doliczy punkty karne: 5 pkt karnych = dodanie 5 sekund.

 

Ochrona danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brójcach, Brójce 39B, 95‑006 Brójce, KRS 0000154397.
  2. Dane osobowe uczestników Indywidualnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dla dzieci i młodzieży tj. imię i nazwisko, wizerunek oraz nazwa miejscowości, w której zamieszkują, będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia, promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, w celach rozliczenia zawodów, archiwizacji dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych, także po zakończeniu zawodów.
  3. W celu prawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie dane, o których mowa w pkt 2, zostaną udostępnione Starostwu Powiatowemu w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.
  4. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
  5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  6. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.
  7. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
  8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
  9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, zaś ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

 

Postanowienia końcowe:

Osoby uczestniczące w zawodach obowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu.

W trakcie trwania zawodów uczestnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu uczestników.

We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują współorganizatorzy, za pośrednictwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brójcach, której przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

Współorganizatorzy zabezpieczają obsługę przedmedyczną.

Regulamin jest wyłączną własnością współorganizatorów. Jakiekolwiek wykorzystywanie go bez zgody właściciela jest zabronione.

Koszty organizacyjne zawodów, w tym: zakup nagród dla uczestników, którzy zajmą I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach, opieki przedmedycznej, zakup artykułów do przygotowania i wydana posiłku i herbaty dla uczestników zawodów – pokrywają współorganizatorzy i podmiot wspierający organizację zawodów.

Koszty uczestnictwa w zawodach (w tym: koszty przyjazdu, odjazdu, ubezpieczenia NNW) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Załączniki: 

1_załącznik do regulaminu.doc (22 KB)

2_załacznik do regulaminu.doc (24 KB)