facebook facebook epuap newsletter

  1. Czym jest inicjatywa lokalna ?

Inicjatywa lokalna to w skrócie forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. To nic innego jak wspólne działanie na rzecz naszej gminy. Nie oznacza to jednak, że Gmina zleca zadania mieszkańcom, jest to raczej forma współudziału, gdzie mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadania publicznego.

  1. Jak to działa? 

W ramach inicjatywy lokalnej możemy złożyć wniosek do gminy (bezpośrednio jako mieszkańcy albo za pośrednictwem organizacji pozarządowej) na przykład na: zagospodarowanie gminnego terenu zielonego, organizację pikniku czy budowę placu zabaw. Musimy jednak pamiętać, że są dwa ograniczenia: po pierwsze  teren, na którym chcemy coś zorganizować lub go zagospodarować musi należeć do gminy, po drugie wnioski muszą wpisywać się obszary określone w ustawie (o tym w pkt. 4)

Ważnym elementem inicjatywy lokalnej, który odróżnia ją od innych projektów jest praca społeczna mieszkańców oraz własny wkład finansowy i rzeczowy. Jeśli przykładowo chcemy razem z sąsiadami i sąsiadkami zagospodarować placyk, to wkładem własnym mieszkańców mogą być prace ogrodnicze, możemy też samodzielnie zakupić sadzonki, gmina zaś może zabezpieczyć sprzęt czy przeznaczyć dodatkowe środki na przeprowadzenie zadania w większej skali. 

  1. Kto może zgłosić zadanie w ramach inicjatywy lokalnej?

Inicjatywa lokalna w praktyce skierowana jest głównie do mieszkańców gmin ze względu na jej lokalny, wspólnotowy charakter. Nie trzeba być zameldowanym w gminie, by inicjatywę zgłosić i ją przeprowadzać. Ważne byśmy tu faktycznie przebywali i realizowali istotne interesy życiowe, pracując czy posyłając dzieci do szkoły.

Ważne jest zamieszkanie, a nie zameldowanie. Takie podejście daje możliwość włączenia się tych z nas, którzy są związani z daną społecznością i chcą coś dla niej zrobić. W imieniu mieszkańców mogą też działać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Pełnią one jednak rolę jedynie pośrednika, ułatwiając koordynację, wymianę informacji, składanie wniosku, ale stroną wnioskującą są nadal podpisani pod wnioskiem mieszkańcy.

  1. Jakie działania mogę zgłosić w ramach inicjatywy lokalnej?

Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych, które dany samorząd ma do realizacji. Ustawa precyzyjnie wskazuje katalog zadań publicznych jakie mogą być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej, a są to:

 

  • działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
  • działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27 czyli działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocja i organizacja wolontariatu
  • edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 czyli nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 17 i 19 czyli wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo
  • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 czyli ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt czyli porządek i bezpieczeństwo publicznego.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Mieszkańcy chcieliby zorganizować w szkole zajęcia pozalekcyjne, dotyczące rozwoju osobistego. Ze swojej strony rodzice deklarują pokrycie kosztów warsztatu i zapewnienie specjalistów. W ramach współpracy od samorządu mieszkańcy oczekują: użyczenia pomieszczeń szkoły, włączenia w projekt pedagogów jako prowadzących część zajęć. W ramach inicjatywy lokalnej mogą zgłosić się z takim wnioskiem do gminy wpisując te zajęcia w obszar działań edukacyjnych i oświatowych. Gmina wniosek rozpatruje i w wyniku podpisania umowy wspólnie realizuje zadanie.

 

Prezentacja:

inicjatywa lokalna.pdf (1001 KB)

Uchwała o Inicjatywie lokalnej:

http://nowosolna.bip.net.pl/?a=5446