facebook facebook epuap newsletter

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Omówienie projektu uchwały w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • Omówienie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Nowosolna ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  • Omówienie projektu uchwały Rady Gminy Nowosolna zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
  • Omówienie zmian do budżetu na 2018 rok,
  • Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Nowosolna na 2019 rok,
  • Wstępne propozycje do planu pracy na 2019 rok.
  • Sprawy różne.

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska