facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 3 stycznia 2019 r.

RG.0012.3.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2019 roku”.
  • Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - analiza rezultatów i wnioski do Programów na 2019 rok.
  • Wypracowanie projektu planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego na 2019 rok.
  • Przedstawienie projektu sprawozdania z prac Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego w 2018 roku.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska