facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 7 czerwca 2022 r.

RZG.0012.28.2021.3.ARF

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2022 roku (poniedziałek)

 o godz. 900

odbędzie się XXVIII posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

 

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2021 rok.
  2. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok (bilans z wykonania budżetu jst., bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, bilans instytucji kultury, rachunek zysków i strat jednostki i instytucji kultury, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz instytucji kultury)
  3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2021 rok.
  4. Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                                       Michał Nowacki