facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                             

Łódź, dnia 12 maja 2021 r.

RZG.0012.43.2021.1.JC

RZG.0012.43.2021.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2021 roku (wtorek)

o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego, przeprowadzonego w trybie online.

 

Proponowany porządek obrad:

  • Wyniki naborów do szkół na 2021/2022.
  • Informacja dyrektorów szkół na temat bieżącej sytuacji placówek oświatowych i problemów natury edukacyjnej, pedagogicznej i psychologicznej w wyniku nauki zdalnej w czasach pandemii.
  • Informacja wójta dotycząca arkuszy organizacyjnych i uzgodnień z dyrektorami szkół na nowy rok szkolny.
  • Ocena zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych, analiza poniesionych kosztów i stanu technicznego. Oznakowanie pasów drogowych, użytkowanie i koszty konserwacji progów zwalniających.
  • Współpraca z gminą partnerską w perspektywie bieżącego roku.
  • Stan zaawansowania prac zmierzających do uporządkowania nazewnictwa i numeracji ulic w sołectwach.
  • Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Nowosolna.
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2021 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady 

Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska

UWAGA !

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 18.05.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: obsluga_rady@ugnowosolna.pl

do 17.05.2021 r. do godz.12:00