facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 10 kwietnia  2019 r.

RG.0012.9.2019.1

RG.0012.9.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie IX (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Sprawozdanie dyrektora GPCKIE.
  • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Nowosolna na lata 2017-2019.
  • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok.
  • Analiza działalności organizacji pozarządowych - klubów sportowych działających na terenie gminy Nowosolna (sprawozdanie + plan).
  • Analiza różnych form aktywności obywatelskiej, ocena kosztów i form współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  • Zapoznanie radnych z działaniami Wójta dotyczącymi gruntów przyjętych od agencji rolnych.
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2018 rok.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska Bruszewska