facebook facebook epuap newsletter

Komunikat PINB dotyczący kontroli stanu technicznego i użytkowego obiektów budowlanych


 

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem

sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu Łódzkiego Wschodniego przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych ciąży obowiązek przeprowadzenia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. l ustawy - Prawo budowlane).

Właściciel lub zarządca budynku powinien zapewnić przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz instalacji gazowych przez uprawnione osoby. Powinien zapewnić właściwą wentylację (właściwy dopływ i odpływ powietrza), w szczególności w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia gazowe.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchy gazu oraz pożary.

Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno- stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednocześnie informuję, że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z dnia 9 września 1999 r. Nr 74 póz. 836) określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Przepisy regulują ogólne zasady użytkowania budynku, lokali, sposobu zarządzania oraz konserwacji elementów budynku, urządzeń i instalacji przeznaczonych do wspólnego użytku.

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny {zgodnie z art 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo Budowlane).

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu Łódzkiego Wschodniego

Małgorzata Pacho-Kuląg