facebook facebook epuap newsletter

Stowarzyszenie NOWAsolna oraz Urząd Gminy Nowosolna zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych z terenu gminy i osiedla Nowosolna do udziału w Konkursie Plastycznym "Magiczne Święta"

Prace konkursowe należy składać do dnia 13 grudnia (włącznie) w Urzędzie Nowosolna lub Gminnej Bibliotece Publicznej (w godzinach otwarcia tych placówek).

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH „MAGICZNE ŚWIĘTA”

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Nowosolna oraz Stowarzyszenie NOWAsolna. Patronat medialny nad konkursem objął profil informacyjny TuNowosolna (TuN) www.facebook.com/TuNowosolna.
 2. Konkurs rozpoczyna się 25 listopada 2019 r. i trwa do 13 grudnia 2019 r.
 3. Tematem konkursu są: Magiczne święta.
 4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież szkolna oraz dorośli (w kategorii open) z terenu gminy lub osiedla Nowosolna, a także dzieci i młodzież nie mieszkająca na terenie gminy lub osiedla, ale uczęszczająca do szkół położonych na terenie objętym konkursem.
 5. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców gminy i osiedla Nowosolna do rozwijania uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i proekologicznej, a także kultywowanie tradycji świątecznych.

 Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. W konkursie plastycznym mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz dorośli (kategoria open) z terenu Gminy Nowosolna oraz Osiedla Nowosolna, którzy wykonają oraz dostarczą w terminie pracę plastyczną.
 2. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice oraz formacie.
 3. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach tematycznych oraz trzech kategoriach wiekowych.
 4. Kategorie tematyczne:

 Ozdoba choinkowa,

 Choinka do 60 cm wysokości,

 Pocztówka.

 

 1. Kategorie wiekowe:

 Kl. 0-III,

 Kl. IV- VI,

 KL. VII-VIII

 Kategoria Open. - bez ograniczeń wieku

 

 1. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
 2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę w dowolnie wybranej kategorii.
 3. Prace konkursowe należy składać do 13 grudnia 2019 (włącznie) w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1.
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1), która powinna zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły i klasy, adres zamieszkania i numer kontaktowy.
 5. Dane zawarte w karcie będą służyć jedynie do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu.
 6. Prace anonimowe lub zawierające niepełne informacje nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy lub utratę prawa do nagrody.

 

III. Wyniki konkursu i nagrody

 

 1. Jury powołane przez organizatora, wyłoni spośród przekazanych prac laureatów Konkursu
 2. Kryteria oceny pracy:

 zgodność z tematyką,

 samodzielność wykonania pracy,

 estetyka pracy,

 oryginalność,

 użycie surowców wtórnych

 

 1. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 grudnia 2019 .
 4. Informacje o laureatach zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gminanowosolna.pl oraz na profilach społecznościowych Facebook: Stowarzyszenia NOWAsolna oraz TuNowosolna.
 5. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie NOWAsolna, Urząd Gminy Nowosolna.
 6. Wręczenie nagród oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się podczas Gminnego Spotkania Opłatkowego w Szkole Podstawowej w Skoszewach.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Przekazując pracę na Konkurs uczestnik zgadza się na publikowanie swojej pracy przez organizatorów.
 2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje Regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.gminanowosolna.pl i na profilach społecznościowych Facebook: Stowarzyszenia NOWAsolna oraz TuNowosolna
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

 nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej ilość przekazanych prac,

 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

 1. Klauzula informacyjna

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych uczestników Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w gminie Nowosolna” jest Urząd Gminy Nowosolna z siedzibą w Łodzi, Rynek Nowosolna 1, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Kontakt z IOD: magdalena@kuszmider.com.pl
 3. Organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi,
 4.  Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w kwestionariuszu oraz wizerunek przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, jego promocji i informacjami o nom na podstawie udzielonej zgody
 5.  Odbiorcami danych osobowych lub/i uczestników konkursu będą podmioty, poprzez które zostaną upowszechnione wyniki konkursu
 6.  Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą w czasie koniecznym do rozstrzygnięcia oraz do upowszechnienia wyników konkursu
 7. Rodzice niepełnoletniego uczestnika konkursu lub pełnoletni uczestnicy posiadają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
 8. W związku z dobrowolnością podania danych osobowych konieczny do realizacji konkursu brak wyrażenia zgody skutkować może brakiem możliwości udziału w konkursie.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

 

 Karta Zgłoszeniowa

KARTA ZGŁOSZENIOWA Magiczne święta 2019.pdf (335 KB)