facebook facebook epuap newsletter

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowosolna ogłasza konkurs na: Animatora Sportu na obiekcie ORLIK, Wiączyń Dolny 18

w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020r.

w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

 

  • Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy tj.: od 01.03.2020 r. – 30.11.2020 r.

 

  • Minimalna ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca – 138 godzin w przypadku powierzenia wykonywania zadań jednemu animatorowi i 69 godzin w przypadku powierzenia wykonywania zadań dwóm osobom.

 

  • Praca w godzinach popołudniowych od godz. 16.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu.

 I Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

 

1)  ukończony 18 rok życia;

2)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

3)  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań Animatora Sportu;

4)  posiadanie co najmniej wykształcenia średnie lub średnie branżowe;

5) posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 II Wymagania dodatkowe:

 

1) doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu, instruktora sportu i rekreacji;

2)  przygotowanie pedagogiczne;

3) dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość,    punktualność, dyspozycyjność.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych form zajęć sportowych i rekreacyjnych na kompleksie sportowym „ORLIK 2012” ,Wiączyń Dolny 18,  gminie Nowosolna;

2) prowadzenie ewidencji użytkowników obiektu;  

3) przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie;

4) dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia;

5) dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego;

6) przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych;

7) współpraca z dyrektorami szkół działającymi na terenie gminy Nowosolna w zakresie organizacji zajęć sportowych;

8) współpraca z stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Nowosolna w zakresie popularyzacji zajęć sportowych;

9) aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców gminy Nowosolna;

10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;

11) realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 138 godzin w przypadku powierzenia wykonywania zadań jednemu animatorowi i 69 godzin w przypadku powierzenia wykonywania zadań dwóm osobom, udokumentowanych odpowiednimi  zapisami.

 IV. Sposób i termin składania ofert:

 

1) oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 14 lutego 2020 roku (piątek) do godziny 15.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź z dopiskiem „Animator Sportu na obiekcie ORLIK, Wiączyń Dolny 18;

2) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

3) wszystkie załączniki są dostępne na stronie internetowej gminy Nowosolna (www.gminanowosolna.pl )i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jako załącznik do ogłoszenia.

4) Informacji o naborze udziela: Aleksandra Rakoczy-Filipczak , tel. 042 616-45-45

 

V. Wymagane dokumenty:

 

1) życiorys i list motywacyjny;   

2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora sportu, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego;

3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy;

4) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych (załącznik nr 1);

5) pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (załącznik nr 2);

6) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 3);

7) referencje – w przypadku  posiadania;

8) oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (złącznik nr 4);    

9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności Animatora Sportu (załącznik nr 5);

10) oświadczenie o zatrudnianiu bądź niezatrudnianiu osób;

11) formularz oferty ( załącznik nr 6).

 Dokumenty do pobrania:

http://nowosolna.bip.net.pl/?a=6483

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) informuję, iż:

- administratorem danych osobowych kandydatów aplikujących na wolne stanowiska urzędnicze jest Wójt Gminy Nowosolna z siedzibą w Łodzi, Rynek Nowosolna 1, 92-703  Łódź,

- dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

- obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych na ww. stanowisko będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zatrudnienia wyłonionego pracownika, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 3 w zw. z art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję w toku naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze. Złożone oferty zostaną komisyjnie zniszczone (usunięte). Kandydaci nieprzyjęci mogą nie zgodzić się na taki okres przechowywania ich danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), wówczas dane ulegną usunięciu z chwilą zatrudnienia pracownika wybranego w naborze. Urząd Gminy Nowosolna nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

grafika: Obraz Andrzej Rembowski z Pixabay