facebook facebook epuap newsletter

Gmina Nowosolna oraz Stowarzyszenie NOWAsolna zaprasza wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy Nowosolna i osiedla Nowosolna do udziału w corocznym konkursie " Magiczne Święta".

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„MAGICZNE ŚWIĘTA”

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Nowosolna oraz Stowarzyszenie NOWAsolna. Patronat medialny nad konkursem objęła Gazeta „Na wzniesieniach”.
 2. Konkurs rozpoczyna się 26 listopada 2018 r. i trwa do 14 grudnia 2018 r.
 3. Tematem konkursu są: Magiczne święta.
 4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy lub osiedla Nowosolna, a także dzieci i młodzież nie mieszkająca na terenie gminy lub osiedla, ale uczęszczająca do szkół położonych na terenie objętym konkursem.
 5. Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych mieszkańców gminy i osiedla Nowosolna do rozwijania uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej, a także kultywowanie tradycji świątecznych.

 II. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. W konkursie plastycznym mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowosolna oraz Osiedla Nowosolna, którzy wykonają oraz dostarczą w terminie pracę plastyczną.
 2. Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice oraz formacie.
 3. Prace konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach tematycznych oraz trzech kategoriach wiekowych.
 4. Kategorie tematyczne:
 • Pocztówka.
 • Stroik,
 •  Ozdoba choinkowa

     5. Kategorie wiekowe:

 • Kl. 0-III,
 • Kl. IV- VI,
 • KL. VII-VIII i KL III Gimnazjum.
 1. Prace zgłoszone do konkursu musza być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
 2. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę w dowolnie wybranej kategorii.
 3. Prace konkursowe należy składać do 14 grudnia 2018 (włącznie) w Gminnej Bibliotece Publicznej Nowosolna, ul. Brzezińska 288 w godzinach pracy placówki.
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1), która powinna zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły i klasy, adres zamieszkania i numer kontaktowy.
 5. Dane zawarte w karcie będą służyć jedynie do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu.
 6. Prace anonimowe lub zawierające niepełne informacje nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy lub utratę prawa do nagrody.

 

 III. Wyniki konkursu i nagrody

 

 1. Jury powołane przez organizatora, wyłoni spośród przekazanych prac laureatów Konkursu
 2. Kryteria oceny pracy:
 •  zgodność z tematyką,
 •  samodzielność wykonania pracy,
 •  estetyka pracy,
 •  oryginalność.
 1. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 3. Wyniki Konkurs zostaną ogłoszone 17 grudnia.
 4. Informacja o laureatach zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gminanowosolna.pl oraz na profilach społecznościowych Facebook: Stowarzyszenia NOWAsolna oraz Gazeta „Na wzniesieniach”.
 5. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie NOWAsolna, Urząd Gminy Nowosolna.
 6. Wręczenie nagród oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się podczas Gminnego Spotkania Opłatkowego w Szkole Podstawowej w Lipinach w dniu 19 grudnia 2018 roku.

 VIPostanowienia końcowe

 

 1. Przekazując pracę na Konkurs uczestnik zgadza się na publikowanie swojej pracy przez organizatorów.
 2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje Regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie wwwgminanowosolna.pl i na profilach społecznościowym Facebook: Stowarzyszenia NOWAsolna oraz Gazety „Na wzniesieniach”
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do:

- zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

 nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej ilość przekazanych prac,

 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

V. Klauzula informacyjna

1. Współadministratorami danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku jest Gmina Nowosolna oraz Stowarzyszenie NOWAsolna.

2.W zakresie przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl

3.Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pani / Pana dane celem udziału w konkursie „MAGICZNE ŚWIĘTA” 2018 zgodnie z prawem i regulaminem konkursu.

4.. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udziału w konkursie „MAGICZNE ŚWIĘTA” 2018

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

- żądania ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8..Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres kontakt@iszd.pl

9..Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11.Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa KARTA ZGŁOSZENIOWA 2018.pdf (225 KB)

Regulamin konkursu: REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2018-1.pdf (167 KB)