facebook facebook epuap newsletter

Wójt Gminy Nowosolna informuje mieszkańców miejscowości Głogowiec i Nowe Skoszewy, że  w dniach od 4 stycznia do 29 stycznia 2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie:

 

wyłączenia z miejscowości i obrębu ew. Głogowiec działek ew. nr 65/12, nr 65/13, nr 65/14 oraz nr 65/15 i ich przyłączenia do miejscowości i obrębu ew. Nowe Skoszewy.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety. Wypełniony formularz ankiety należy przesłać bądź dostarczyć do Urzędu Gminy Nowosolna w w/w terminach tj. od 4 stycznia 2021 r do 29 stycznia 2021 r.

Osobami uprawnionymi  do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości: Głogowiec i miejscowości Nowe Skoszewy.

 Ankiety będą dostępne do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna oraz na stronach internetowych Urzędu.

  1. Ankiety składać można:
  • poprzez przesłanie/dostarczenie wersji papierowej do siedziby Urzędu Gminy Nowosolna,
    ul. Rynek Nowosolna 1, 92 – 703 Łódź w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ ANKIETA W SPRAWIE ZMIANY GRANIC MIEJSCOWOŚCI/OBRĘBÓW EW.”,
  • elektronicznie  na adres poczty elektronicznej: urzad@gminanowosolna.pl, bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystarczającym jest przesłanie skanu/fotokopii ankiety  z dopiskiem w temacie wiadomości: „ANKIETA W SPRAWIE ZMIANY GRANIC MIEJSCOWOŚCI/OBRĘBÓW EW.”
  1. Ankiety należy składać w dniach od 4 stycznia 2021 r. do 29 stycznia 2021 r.
  2. Ankiety, które wpłyną przed lub po upływie w/w terminów nie będą uwzględniane.

Zarządzenie Wójta gminy Nowosolna dostepne pod adresem: https://nowosolna.bip.net.pl/?a=6854 

 

Mapa obrazująca teren, którego dotyczą konsultacje:

Mapa obrazująca teren, którego dotyczą konsultacje społeczne, .pdf (210 KB)

Ankiety do pobrania: 

ANKIETA KONSULTACJE.pdf (649 KB)

ANKIETA KONSULTACJE word.docx (19 KB)