facebook facebook epuap newsletter

L Sesja Rady Gminy Nowosolna w dniu 17 lipca 2018 r.


Łódź, dnia 10 lipca 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.50.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.):

zwołuję L sesję Rady Gminy Nowosolna

w dniu 17 lipca 2018 roku ( wtorek ) o godz. 900

w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Gmina Nowosolna, Plichtów 21

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad L sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 17 lipca 2018 roku

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmiany budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018;

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025;

3. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna;

4. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowosolna;

5. zasad usytuowania na terenie Gminy Nowosolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

6. odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowosolna.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad L sesji.