facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 18 września 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.52.2018

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.994 ze zm.):

 

zwołuję LII sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 27 września 2018 roku ( czwartek ) o
godz. 900
w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Gmina Nowosolna, Plichtów 21

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

/-/ Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

PROPONOWANY PORZĄDEK 

obrad LII sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 27 września 2018 roku

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie stypendiów Wójta Gminy Nowosolna za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025;
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Gminy Nowosolna, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Byszewy;
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Lipiny;
 • oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Nowosolna, dokonanej w oparciu o przedstawioną przez Wójta Gminy Nowosolna "Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Nowosolna".

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad LII sesji.