facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 30 października 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.54.2018

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.):

 

zwołuję LIV sesję Rady Gminy Nowosolna 
w dniu 7 listopada 2018 roku (środa) o 
godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna

Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

/-/ Małgorzata Kamińska - Bruszewska

 

  

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad LIV sesji Rady Gminy Nowosolna 
w dniu 7 listopada 2018 roku

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 1. Informacja Przewodniczącej Rady oraz Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      Statutu Gminy Nowosolna;

2)      zmiany budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018;

3)      zmiany budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018 ( projekt uchwały z dnia 26.10.2018);

4)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025;

5)      uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody;

6)       w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowosolna porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie odbioru ścieków;

7)      zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Gminy Nowosolna, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

8)      rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad LIV sesji.