facebook facebook epuap newsletter

OK.2111.1.2022.AOK

Wójt Gminy Nowosolna,

92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej

Gminy Nowosolna

Stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, Łódź.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Warunki pracy:

Praca na stanowisku administracyjno-biurowym związana z obsługą monitora ekranowego oraz komputera i programów, Internetu. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Wyjazdy w teren (praca w zmiennych warunkach klimatycznych). Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, e-mailowe. W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostęp do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych (schody).

Wymagania niezbędne (konieczne):

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 6. co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
 7. znajomość aktów prawnych związanych z realizacją zadań merytorycznych: a w szczególności ustaw: o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o świadczeniach rodzinnych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii,
 8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 9. umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość oprogramowania biurowego,
 10. samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność i obowiązkowość,
 11. odporność na stres,
 12. umiejętność pracy w zespole,
 13. zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność planowania i organizacji pracy.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 1. mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,
 4. mile widziana znajomość oprogramowania LEX, Legislator,
 5. mile widziane prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna (OPS) i organizowanie jego pracy zgodnie z przepisami i w granicach prawa,
 2. wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników OPS,
 3. kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań OPS,
 4. wydawanie zarządzeń i instrukcji regulujących działalność bieżącą OPS,
 5. dokonywanie czynności prawnych w ramach pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Nowosolna,
 6. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w ramach pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Nowosolna,
 7. realizacja planu finansowego OPS, w tym akceptowanie i odpowiedzialność za celowość i gospodarność wydatków,
 8. realizacja i nadzór nad wykonywaniem planów i uchwał stanowionych przez Radę Gminy Nowosolna,
 9. składanie Radzie Gminy sprawozdań z działalności OPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 10. sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem,
 11. występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach z zakresu działania OPS,
 12. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym,
 13. współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
 14. koordynowanie prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 15. koordynowanie pracy pełnomocnika Wójta ds. uzależnień,
 16. wykonywanie zadań wynikających z kontroli zarządczej oraz prowadzenie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 17. wykonywanie innych zdań zleconych przez Wójta Gminy Nowosolna.

Wymagane dokumenty:

 1. CV (podpisane),
 2. list motywacyjny (podpisany),
 3. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, kwalifikacje i uprawnienia (w tym świadectwa pracy, zaświadczenia z pracy, opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy – jeżeli kandydat takie posiada),
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 6. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po ewentualnym zatrudnieniu obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niekaralności w przeciągu miesiąca czasu),
 8. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
 9. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 11. wypełniony przez kandydata kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 12. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

UWAGA

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 4.08.2022 r. /liczy się data wpływu do Urzędu/ pod adresem: URZĄD GMINY NOWOSOLNA, RYNEK NOWOSOLNA 1, 92-703 Łódź z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej Gminy Nowosolna - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna”.

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Nowosolna po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowosolna).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://nowosolna.bip.net.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowosolna, Łódź, Rynek Nowosolna 1.

Wójt

 

Piotr Szcześniak

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (29 KB)

Oświadczenie.docx (14 KB)