facebook facebook epuap newsletter

Uwaga - nabór wstrzymany ze względu na SARS COV-2 

 

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa łódzkiego.

Beneficjenci końcowi (odbiorcy pomocy) – osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub innymi użytkownikami nieruchomości posiadającymi tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane, na okres realizacji zadania i nie krótszy niż 3 lata od dnia jego zakończenia.

Nazwa programu: DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych.

Cel Programu: efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych, stabilizowanie warunków wilgotności i mikroklimatu w warunkach lokalnych.

Okres wdrażania:wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów nastąpi w latach w latach: 2020-2021; termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2022 roku; wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić nie później niż do 31.12.2022 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 4.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dotacja. Kwota wsparcia wynosi 70% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że górna granica, że górna granica dofinansowania nie może przekroczyć 5.000,00 zł/1 Beneficjenta końcowego.

Rozliczenie kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach netto, tj. bez podatku VAT. 

W załączeniu przedstawiamy treść programu/ regulamin: Deszczówka-1.pdf (117 KB)

W przypadku chęci przystąpienia do przedmiotowego działania proszę o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Nowosolna pok. nr 7 celem popisania deklaracji uczestnictwa. 

Jednocześnie informuję, że wszelkie koszty niekwalifikowane pokrywane będą przez odbiorców/ Beneficjentów końcowych tj. osoby fizyczne.