facebook facebook epuap newsletter

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna

Działając na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz uchwały nr XX/125/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna Wójt Gminy Nowosolna ogłasza nabór wniosków na realizację zadań sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowosolna.

 

 1. Rodzaj zadania:

„Wspieranie i upowszechnianie rozwoju sportu  na terenie Gminy Nowosolna w 2021 r.”

 

 1. Przedmiot składanych wniosków.

Przedmiotem składanych wniosków są przedsięwzięcia służące realizacji celów określonych w uchwale nr XX/125/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna Wójt Gminy Nowosolna:

 • Stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu, dla osiągania wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 • Zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności prowadzonej przez kluby sportowe.
 • Promocję sportu oraz aktywnego stylu życia.

 

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji na realizację zadania.

 1. Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania sportu na terenie Gminy Nowosolna w 2021 r. przeznaczono środki w wysokości do 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr).
 2. Poszczególne kwoty udzielonych dotacji zostaną zawarte w umowach dotyczących realizacji zadania.
 3. Wysokość udzielonej dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Jako 10% wkładu własnego klubu sportowego uznaje się środki finansowe nie pochodzące z budżetu gminy Nowosolna i udokumentowany wkład osobowy.
 4. Wysokość udzielonej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

 1. Tryb i zasady przyznawania dotacji.
 2. O udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Nowosolna na rozwój sportu ubiegać się mogą wyłącznie kluby sportowe:
 • prowadzące działalność na terenie gminy Nowosolna;
 • nie działające w celu osiągnięcia zysku;
 • które wykażą we wniosku, że przyznanie dotacji wpłynie na osiągnięcie celu publicznego wskazane w rozdziale II ogłoszenia.
 1. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego zobowiązany jest przedłożyć wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Nowosolna na wsparcie zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantujący wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dotacja służąca realizacji celu publicznego może być przeznaczona na:
 • realizację programów szkolenia sportowego tj.:
 • wypłatę wynagrodzeń dla trenerów i instruktorów,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • pokrycie kosztów specjalistycznej sportowej opieki medycznej oraz okresowych badań lekarskich,
 • zakup sprzętu i odzieży sportowej;
 • pokrycie kosztów organizacji na terenie gminy Nowosolna zawodów tj.:
 1. a) obsługi sędziowskiej i medycznej zawodów,
 2. b) przygotowania obiektów do zawodów sportowych,
 3. c) zakupu wody i artykułów spożywczych,
 4. d) zakup pucharów, medali, dyplomów;
 • pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, które odbywają się poza gminą Nowosolna tj.:
 1. a) opłat wpisowych i startowych,
 2. b) pokrycie kosztów transportu, podróży zawodników oraz kadry trenerskiej,
 3. c) pokrycie kosztów wyżywienia i wody;
 4. d) pokrycie kosztów licencji;
 5. e) wypłatę stypendiów przez klub sportowy zawodnikom;
 • pokrycie wydatków obsługi administracyjnej i księgowej związanej z realizacją zadania do wysokości 10% przyznanej dotacji;
 • pokrycie kosztów ubezpieczenia zawodników i kadry szkoleniowej.
 1. Dotacja służąca realizacji zadania nie może być przeznaczona na :
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
 • opłaty za zmiany przynależności klubowej oraz transfer zawodnika z innego klubu,
 • zapłatę kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy, zawodnika, trenera, instruktora lub działacza klubu sportowego;
 • zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz koszty obsługi zadłużenia;
 • kupno gruntów, budynków, lokali;
 • remont lub budowa obiektu;
 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu powinno zawierać:
 • rodzaj zadania;
 • termin i miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji;
 • wysokość środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji;
 • termin realizacji zadania;
 • wzór wniosku oraz sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 1, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały nr XX/125/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna.
 • Do wniosku  klub sportowy zobowiązany jest załączyć:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji;
  2. kopię aktualnego statutu;
  3. kopię sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub oświadczenie o aktualnym stanie finansowym w przypadku klubu sportowego zarejestrowanego w roku ogłoszenia naboru wniosków.

 

 1. Wójt Gminy Nowosolna zawiera z klubem sportowym umowę , której integralną częścią jest ostateczny kosztorys i harmonogram zadania. Umowa zawarta w formie pisemnej jest podstawą do udzielenia dotacji.
 2. Dotację na realizację zadania przekazuje na rachunek bankowy klubu sportowego, na warunkach określonych w umowie.
 3. Wójt Gminy Nowosolna może odstąpić od zawarcia umowy na skutek:
  • stwierdzenia naruszenia prawa przy ocenie wniosków oraz wyborze klubów sportowych, którym zostanie udzielona dotacja;
  • wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie postępowania w sprawie udzielenia dotacji na rozwój sportu na terenie gminy Nowosolna lub też podpisanie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było przewidzieć.

 

 1. V. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie realizowane będzie od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami. (Dopuszcza się jednak limit przesunięć pomiędzy odpowiednimi pozycjami różnych rodzajów kosztów określonych w kosztorysie, pod warunkiem, iż dokonane przesunięcia nie spowodują zwiększenia kwoty przyznanej dotacji).
 3. Zadanie musi być realizowane zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem i harmonogramem będącymi integralną częścią umowy.

 

 1. Termin składania wniosków:
 2. Wyznacza się termin składania wniosków do dnia 19 lutego 2021 r. do godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.
 1. Z uwagi na wprowadzony stan epidemiologiczny zaleca się składanie wniosków drogą mailową oraz na skrzynkę epuap Gminy Nowosolna.
 2. W szczególnych przypadkach wniosek może być złożony osobiście w zamkniętej kopercie, w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.
 3. Złożony wniosek musi być zgodna ze wzorem określonym w uchwale nr XX/125/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna.
 4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego przewiduje się możliwość jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia wezwanie przez udzielającego dotację.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy ocenie wniosków.

 1. Przy ocenie wniosków o przyznanie dotacji Komisja Konkursowa kieruje się:
 • Zgodnością działania z celem publicznym, któremu ma służyć wsparcie;
 • Klasą rozgrywkową, rangą rozgrywek oraz zawodów sportowych;
 • Poziomem sportowym reprezentowanym przez drużyny lub zawodnika klubu sportowego, tj. miejscem zajmowanym w danej klasie rozgrywkowej lub rankingu;
 • Przedstawioną kalkulacją kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i planowanych rezultatów;
 • Wysokością wkładu własnego;
 • Oceną realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu w poprzednim okresie, w zakresie rzetelności, terminowości jego realizacji, osiągniętych rezultatów oraz rozliczenia otrzymanych środków (o ile zadanie było realizowane z udziałem dotacji z budżetu gminy Nowosolna w roku poprzednim).
 1. Otwarcie nastąpi 23 lutego 2021 r.
 2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest:
 • złożenie wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu i na obowiązującym wzorze, załączonym do ogłoszenia;
 • podpisanie wniosku przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego;
 • zamieszczenie we wniosku informacji dotyczących celu publicznego oraz szczegółowego opisu zadania;
 • dołączenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności oraz sposobu reprezentacji;
 • dołączenie kopii aktualnego statutu;
 • dołączenie kopii sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku lub oświadczenia o aktualnym stanie finansowym w przypadku klubu sportowego zarejestrowanego w roku ogłoszenia naboru wniosków;
 • przedłożenie imiennego wykazu kadry zatrudnionej przy realizacji zadania wraz z podaniem funkcji i szczegółowych kwalifikacji poszczególnych osób;
 • przedłożenie listy zawodów oraz osiągnięć sportowych w roku 2019.
 1. Decyzję u udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Nowosolna po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.
 2. Wójt Gminy Nowosolna zastrzega sobie możliwość nieprzyznania dotacji.
 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy o sporcie odraz uchwały nr XX/125/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Nowosolna.

VIII. Postanowienia końcowe.

Wzór wniosku otrzymać można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowosolna (www.nowosolna.bip.net.pl) na stronie internetowej (www.gminanowosolna.pl). Wyniki naboru wniosków przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowosolna niezwłocznie po rozstrzygnięcia konkursu.

 

Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pani Aleksandra Rakoczy-Filipczak pod nr tel. 42-616-45-45 w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowosolna, adres email: a.rakoczy-filipczak@ugnowosolna.pl oraz Pani Monika Perek – Jura pod nr tel. 42-616-45-14 w godzinach pracy Urzędu Gminy Nowosolna, adres email: m.perek-jura@ugnowosolna.pl.

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

Wzory wniosków i sprawozdanie do pobrania tutaj: https://nowosolna.bip.net.pl/?a=6935