facebook facebook epuap newsletter

Trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna rozpoczęte w 2016 roku podjęciem przez Radę Gminy Nowosolna Uchwały Nr XXVIII/165/16 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy i Stare Skoszewy.

Następnie w dniu 29 listopada 2017 r. Radni podjęli Uchwałę Nr XLII/257/17 zmieniającą zakres zmiany studium poprzez dodanie do obszaru opracowania części miejscowości Teolin. Tak więc obecnie toczą się prace nad zmianą studium na obszarze obejmującym część miejscowości Natolin, Teolin, Byszewy i Stare Skoszewy.

Gmina Nowosolna uzyskała od Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie grant na realizację konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach otrzymanych środków finansowych zorganizowane zostaną spotkania konsultacyjne i warsztaty planistyczne dla mieszkańców gminy związane z opracowaniem zmiany studium. Ponadto udostępniamy dla wszystkich mieszkańców gminy narzędzie internetowe służące do składania wniosków związanych z trwającą procedurą częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla miejscowości Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin.

Aplikacja dostępna jest pod adresem http://npkonsultacje.pl/gm/nowosolna. Aby złożyć wniosek należy się zalogować, podając swoje dane. Wnioski zostaną poddane analizie oraz przedstawione Państwu na spotkaniu konsultacyjnym, które planujemy w drugiej połowie lipca.