facebook facebook epuap newsletter

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

z dnia 9.11.2021r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 litera a) tiret szósty, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo rodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z terenu Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Skoszewy Wschód przy autostradzie Al w km 299+770 oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzją z dnia 30 sierpnia 2018 r. znak: WA.RUZ.421.181.2018.AM.AN w części dotyczącej odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków na terenie MOP Skoszewy Wschód w rejonie autostrady Al, istniejącym wylotem kanalizacji sanitarnej DN 315 do ziemi, poprzez istniejący zbiornik infiltracyjny 1-Z-6 na działce nr 7 /1 obręb Głogowiec, gmina Nowosolna, powiat Łódzki Wschodni.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranymi dowodami i zgłaszania ewentualnych uwag.

 Akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, po uprzednim umówieniu.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag i wniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Zastępca Dyrektora

Agnieszka Zientara