facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 15 listopada 2021 r.

GKIII.7430.17.2021.AM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 9, art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 1-4 i art. 80 ust. 1 i 3  oraz art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420,  z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek z dnia 31.08.2021 r. (data wpływu  do tut. Urzędu 02.09.2021 r.) złożony przez Inwestora – Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.,  Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Adama  Rybickiego, zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym

dotyczącym zatwierdzenia:

Projektu robót geologicznych dla oceny warunków hydrogeologicznych dla potrzeb opracowania  dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85  na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK”.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić czynny udział stronom  w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po upływie  tego terminu na podstawie materiałów zgromadzonych w toku postępowania zostanie wydana decyzja.  Informacje w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Wydziału Geologii i Koncesji Geologicznych  w Departamencie Geodezji, Kartografii i Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy ul. Solnej 14, 91-423 Łódź po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem adrianna.muszkiewicz@lodzkie.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty w Urzędzie Gminy Brzeziny, Urzędzie Gminy Dmosin, Urzędzie Gminy w Rogowie,  Urzędzie Gminy Łowicz, Urzędzie Gminy Łyszkowice, Urzędzie Gminy Nieborów, Urzędzie Gminy Nowosolna, Urzędzie Gminy w Bolimowie, Urzędzie Gminy Brwinów, Urzędzie Gminy Nowa Sucha, Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki, Urzędzie Miejskim w Strykowie, Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, Urzędzie Miasta w Brzezinach, Urzędzie Miasta Łodzi oraz Urzędzie m. st. Warszawy.

Do pobrania:

GKIII.7430.17.2021.AM - obwieszczenie 2-sig.pdf (440 KB)