facebook facebook epuap newsletter

Obwieszczenie

w sprawie polowania zbiorowego

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Zarząd Koła Łowieckiego nr 32 „SOKÓŁ” w Łodzi o planowanych polowaniach zbiorowych.

Termin rozpoczęcia oraz miejsce polowań zbiorowych określa poniższa tabela:

Lp.

Termin polowania zbiorowego

Godzina rozpoczęcia

polowania zbiorowego

Godzina zakończenia polowania zbiorowego

Miejsce polowania zbiorowego

1.

24.11.2019 r.

8.00

15.00

Moskwa, Byszewy, Głogowiec, Skoszewy, Teodorów, Jaroszki, Buczek, Polik, Grzmiąca, Tadzin

2.

29.12.2019 r.

8.00

15.00

Moskwa, Byszewy, Głogowiec, Skoszewy, Teodorów, Jaroszki, Buczek, Polik, Grzmiąca, Tadzin

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Nowosolna.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna, zamieszczenie w Biuletynie Informacji publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna.