facebook facebook epuap newsletter

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin w zakresie dopuszczenia lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – elektrowni fotowoltaicznych, na terenach przemysłowych, składowo-magazynowych i usługowych

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/257/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 listopada 2017 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłącznie w zakresie wprowadzonych zmian wyróżnionych kolorem zielonym, podkreśleniem i żółtym zaznaczeniem, w zakresie dopuszczenia lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – elektrowni fotowoltaicznych, na terenach przemysłowych, składowo-magazynowych i usługowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna w zakładce Urząd Gminy Nowosolna → Tablica ogłoszeń → Ogłoszenia http://nowosolna.bip.net.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Nowosolna  http://gminanowosolna.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21, 92-703 Łódź.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowosolna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź lub na adres Urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@gminanowosolna.pl lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej https://nowosolna.bip.net.pl/, a także przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Gminy Nowosolna opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@gminanowosolna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nowosolna. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 3 sierpnia 2021 r.

 

WÓJT GMINY NOWOSOLNA

Piotr Szcześniak

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Potakowski

Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Nowosolna

tel. 42 616-45-29

 

Materiały do pobrania: 

Obwieszczenie.pdf (224 KB)

Formularz do składania uwag.docx (20 KB)

zmiana studium Nowosolna ZAŁĄCZNIK NR 1 2021.pdf (5 MB)

Nowosolna_rysunek_kierunki.jpg (58 MB)

Nowosolna_rysunek_uwarunkowania.jpg (58 MB)

POŚ_sukiz_Nowosolna_2021.pdf (4 MB)

zmiana studium Nowosolna UCHWAŁA 2021.doc (32 KB)

zmiana studium Nowosolna UZASADNIENIE 2021.doc (63 KB)

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowosolna – ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w celu sporządzenia częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/klauzula-informacyjna-rodo.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Nowosolna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.