facebook facebook epuap newsletter

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowosolna uchwały Nr XXV/140/20 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny zmieniającej uchwałę Nr XLII/256/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny zmieniającej uchwałę Nr XXII/133/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/29/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny oraz zmieniającej uchwałę Nr VII/29/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania prze­strzen­nego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zakresu zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w terminie do dnia 22 lipca 2020 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna.

Zgodnie z art. 40 wyżej cytowanej ustawy uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w terminie do dnia 22 lipca 2020 roku w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@gminanowosolna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowosolna.

Ponadto informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szczesniak

Obwieszczenie - Lipiny.pdf (522 KB)

1 uchwała Nr XXV_140_20 z dnia 27 maja 2020 r..pdf (2 MB)

2 uchwała Nr XLII_256_17 z dnia 29 listopada 2017 r..pdf (919 KB)

3 uchwała Nr XXII_133_16 z dnia 25 maja 2016 r..pdf (13 MB)

4 uchwała Nr VII_29_15 z dnia 31 marca 2015 r..pdf (467 KB)