facebook facebook epuap newsletter

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/29/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 marca 2015 r., zmienionej uchwałą Nr XXII/133/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2016 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/256/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 listopada 2017 r. oraz zmienionej uchwałą Nr XXV/140/20 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2020 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłącznie w zakresie wprowadzonych zmian wyróżnionych kolorem niebieskim, w dniach od 3 listo­pada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowo­solna w zakładce Urząd Gminy Nowosolna → Tablica ogłoszeń → Ogłoszenia http://nowosolna. bip.net.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Nowosolna  http://gminanowosolna.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinach, Lipiny 48A, 92-701 Łódź.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowosolna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź lub na adres Urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@gminanowosolna.pl lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej https://nowosolna.bip.net.pl/, a także przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Gminy Nowosolna opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2022 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@gminanowosolna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nowosolna. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 26 października 2021 r.

 

WÓJT GMINY NOWOSOLNA

Piotr Szcześniak

 

Dodatkowych informacji udziela: 
Krzysztof Potakowski
Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
Urząd Gminy Nowosolna
tel. 42 616-45-29

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowosolna – ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w celu sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna” dla części obszaru obrębu Lipiny. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/klauzula-informacyjna-rodo.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Nowosolna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Dokumenty do pobrania:

Obwieszczenie - Lipiny.pdf (313 KB)

Formularz do składania uwag.docx (20 KB)

Tekst_zmiany_SUIKZP_Nowosolna.pdf (5 MB)

Nowosolna_rysunek_kierunki.pdf (17 MB)

Nowosolna_rysunek_uwarunkowania.pdf (16 MB)

POŚ_Lipiny.pdf (3 MB)