facebook facebook epuap newsletter

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago­spo­darowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Boginia, obręb Boginia (działki nr 19/2, 19/3);
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Borki, obręb Kalonka (działka nr 37/1);
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dąbrowa, obręb Kopanka (działki nr 133/4, 133/5);
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dobieszków, obręb Borchówka (działka nr 189/3);
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Bukowiec, obręb Grabina (działki nr 6/8, 6/9);
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Moskwa, obręb Moskwa (działka nr 49);
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Plichtów, obręb Byszewy (działka nr 200/3);
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Stare Skoszewy, obręb Stare Skoszewy (działka nr 35/2);
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, obręb Kalonka (działka nr 18/5);

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 czerwca 2020 r. do 21 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Gminy Nowosolna http://gminanowosolna.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna w zakładce Urząd Gminy Nowosolna → Ogłoszenia http://nowosolna.bip.net.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r.:

 • o godzinie 10:00 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Boginia, obręb Boginia;
 • o godzinie 10:30 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Borki, obręb Kalonka;
 • o godzinie 11:00 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dąbrowa, obręb Kopanka;
 • o godzinie 11:30 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dobieszków, obręb Borchówka;
 • o godzinie 12:00 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Bukowiec, obręb Grabina;
 • o godzinie 12:30 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Moskwa, obręb Moskwa;
 • o godzinie 13:00 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Plichtów, obręb Byszewy;
 • o godzinie 13:30 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Stare Skoszewy, obręb Stare Skoszewy;
 • o godzinie 14:00 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Dąbrówka, obręb Kalonka

Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21, 92-701 Łódź, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności wynikających z ogłoszenia przez Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowosolna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gminanowosolna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowosolna.

 

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

 

Dodatkowych informacji udziela:
Krzysztof Potakowski
Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
Urząd Gminy Nowosolna
Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
tel. 42 616-45-29

 

Obwieszczenie 9 czerwca 2020 r. - plany miejscowe 2.pdf (5 MB)

 

BOGINIA

1_uchwała_37_Nowosolna_Boginia obr Boginia.pdf (309 KB)

2_Rysunek_37_Nowosolna_Boginia obr Boginia.pdf (791 KB)

3_Uzasadnienie_37_Nowosolna_Boginia obr Boginia.pdf (224 KB)

4_PONŚ_37_Nowosolna_Boginia obr Boginia_Tekst.pdf (1 MB)

5_PONŚ_37_Nowosolna_Boginia obr Boginia_Rysunek.pdf (779 KB)

 

BORKI

1_uchwała_38_Nowosolna_Borki obr Kalonka.pdf (308 KB)

2_Rysunek_38_Nowosolna_Borki obr Kalonka.pdf (562 KB)

3_Uzasadnienie_38_Nowosolna_Borki obr Kalonka.pdf (222 KB)

4_PONŚ_38_Nowosolna_Borki obr Kalonka_Tekst.pdf (1 MB)

5_PONŚ_38_Nowosolna_Borki obr Kalonka_Rysunek.pdf (549 KB)

 

DĄBROWA

1_uchwała_39_Nowosolna_Dąbrowa obr Kopanka.pdf (307 KB)

2_Rysunek_39_Nowosolna_Dąbrowa obr Kopanka.pdf (672 KB)

3_Uzasadnienie_39_Nowosolna_Dąbrowa obr Kopanka.pdf (221 KB)

4_PONŚ_39_Nowosolna_Dąbrowa obr Kopanka_Tekst.pdf (1 MB)

5_PONŚ_39_Nowosolna_Dąbrowa obr Kopanka_Rysunek.pdf (627 KB)

 

DOBIESZKÓW

1_uchwała_40_Nowosolna_Dobieszków obr Borchówka.pdf (310 KB)

2_Rysunek_40_Nowosolna_Dobieszków obr Borchówka.pdf (568 KB)

3_Uzasadnienie_40_Nowosolna_Dobieszków obr Borchówka.pdf (222 KB)

4_PONŚ_40_Nowosolna_Dobieszków obr Borchówka_Tekst.pdf (1 MB)

5_PONŚ_40_Nowosolna_Dobieszków obr Borchówka_Rysunek.pdf (604 KB)

 

BUKOWIEC

1_uchwała_41_Nowosolna_Bukowiec obr Grabina.pdf (309 KB)

2_Rysunek_41_Nowosolna_Bukowiec obr Grabina.pdf (582 KB)

3_Uzasadnienie_41_Nowosolna_Bukowiec obr Grabina.pdf (222 KB)

4_PONŚ_41_Nowosolna_Bukowiec obr Grabina_Tekst.pdf (1 MB)

5_PONŚ_41_Nowosolna_Bukowiec obr Grabina_Rysunek.pdf (619 KB)

 

MOSKWA

1_uchwała_42_Nowosolna_Moskwa obr Moskwa.pdf (309 KB)

2_Rysunek_42_Nowosolna_Moskwa obr Moskwa.pdf (586 KB)

3_Uzasadnienie_42_Nowosolna_Moskwa obr Moskwa.pdf (222 KB)

4_PONŚ_42_Nowosolna_Moskwa obr Moskwa_Tekst.pdf (1 MB)

5_PONŚ_42_Nowosolna_Moskwa obr Moskwa_Rysunek.pdf (574 KB)

 

PLICHTÓW

1_uchwała_43_Nowosolna_Plichtów obr Byszewy.pdf (312 KB)

2_Rysunek_43_Nowosolna_Plichtów obr Byszewy.pdf (734 KB)

3_Uzasadnienie_43_Nowosolna_Plichtów obr Byszewy.pdf (224 KB)

4_PONŚ_43_Nowosolna_Plichtów obr Byszewy_Tekst.pdf (2 MB)

5_PONŚ_43_Nowosolna_Plichtów obr Byszewy_Rysunek.pdf (759 KB)

 

STARE SKOSZEWY

1_uchwała_44_Nowosolna_Stare Szkoszewy obr Stare Skoszewy.pdf (309 KB)

2_Rysunek_44_Nowosolna_Stare Szkoszewy obr Stare Skoszewy.pdf (579 KB)

3_Uzasadnienie_44_Nowosolna_Stare Szkoszewy obr Stare Skoszewy.pdf (220 KB)

4_PONŚ_44_Nowosolna_Stare Szkoszewy obr Stare Skoszewy_Tekst.pdf (1 MB)

5_PONŚ_44_Nowosolna_Stare Szkoszewy obr Stare Skoszewy_Rysunek.pdf (559 KB)

 

DABRÓWKA

1_uchwała_82_Nowosolna_Dąbrówka obr Kalonka.pdf (310 KB)

2_Rysunek_82_Nowosolna_Dąbrówka obr Kalonka.pdf (751 KB)

3_Uzasadnienie_82_Nowosolna_Dąbrówka obr Kalonka.pdf (224 KB)

4_PONŚ_82_Nowosolna_Dąbrówka obr Kalonka_Tekst.pdf (1 MB)

5_PONŚ_82_Nowosolna_Dąbrówka obr Kalonka_Rysunek.pdf (736 KB)