facebook facebook epuap newsletter

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowosolna i rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro­waniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowosolna następujących uchwał:

 • Nr XXXVII/254/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Boginia,
 • Nr XXXVII/255/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Borchówka,
 • Nr XXXVII/256/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Byszewy,
 • Nr XXXVII/257/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Grabina,
 • Nr XXXVII/258/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Kalonka,
 • Nr XXXVII/259/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Kopanka,
 • Nr XXXVII/260/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Moskwa;
 • Nr XXXVII/261/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Natolin,
 • Nr XXXVI/262/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Natolin,
 • Nr XXXVII/263/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Stare Skoszewy,
 • Nr XXXVII/264/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco­wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obrębu Wiączyń Dolny.

Zawiadamiam także o przystąpieniu do opracowania prognoz odziaływania na środowisko dla w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna w ramach przeprowa­dzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

          Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna oraz w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko realizacji w/w planów miejscowych w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.:

 • w formie papierowej przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Urząd Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,
 • ustnie do protokołu sporządzonego w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna,

 

 • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności poczty elektro­nicznej na adres e-mail: urzad@gminanowosolna.pl lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej https://nowosolna.bip.net.pl, a także przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Gminy Nowosolna.

Wnioskodawca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać także przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nowosolna. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

WÓJT GMINY NOWOSOLNA

Piotr Szcześniak

Dokumenty do pobrania:

Formularz do składania wniosków.docx (19 KB)

Uchwały.zip (3 MB)

Obwieszczenie.pdf (255 KB)

 

Dane przestrzenne (APP - GML) obejmujące lokalizację przestrzenną obszarów objętych objętych opracowaniem MPZP gminy Nowosolna zostały zamieszczone w Geoportalu Gminy Nowosolna http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_nowosolna 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowosolna – ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. w celu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna. Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/klauzula-informacyjna-rodo.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Nowosolna danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.