facebook facebook epuap newsletter

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na montażu anten DVB-T2 i DAB+ na istniejącej wieży stalowej SLR Łódź/Dąbrowa w miejscowości Dąbrowa, dz. nr 149, obręb Kopanka, gmina Nowosolna.

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Nowosolna, 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1,
  • ustnie do protokołu: w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, w godzinach pracy urzędu
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: urzad@gminanowosolna.pl, w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. w dniach od 31.03.2021 r. do 30.04.2021 r. (włącznie).

Treść obwieszczenia oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znajdziecie Państwo tutaj:  https://nowosolna.bip.net.pl/?a=7005