facebook facebook epuap newsletter

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWOSOLNA

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago­spo­darowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Ksawerów, obręb Lipiny (działka nr 145/1);
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Kalonka, obręb Kalonka (działki nr 111, 112/2);

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 czerwca 2020 r. do 6 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Gminy Nowosolna http://gminanowosolna.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowosolna w zakładce Urząd Gminy Nowosolna → Ogłoszenia http://nowosolna.bip.net.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r.:

  • o godzinie 13:00 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Ksawerów, obręb Lipiny;
  • o godzinie 13:30 – dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Kalonka, obręb Kalonka;

Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21, 92-701 Łódź, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności wynikających z ogłoszenia przez Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowosolna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gminanowosolna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowosolna.

 

Wójt Gminy Nowosolna

Piotr Szcześniak

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Potakowski

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego

Urząd Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

tel. 42 616-45-29

 

Obwieszczenie 9 czerwca 2020 r. - plany miejscowe.pdf (4 MB)

 

1_uchwała_57_Nowosolna_Ksawerów obr Lipiny.pdf (314 KB)

2_Rysunek_57_Nowosolna_Ksawerów obr Lipiny.jpg (582 KB)

3_Uzasadnienie_57_Nowosolna_Ksawerów obr Lipiny.pdf (225 KB)

4_PONŚ_57_Nowosolna_Ksawerów obr Lipiny_Tekst.pdf (2 MB)

5_PONŚ_57_Nowosolna_Ksawerów obr Lipiny_Rysunek.jpg (648 KB)

 

1_uchwała_58_Nowosolna_Kalonka obr Kalonka.pdf (318 KB)

2_Rysunek_58_Nowosolna_Kalonka obr Kalonka.jpg (713 KB)

3_Uzasadnienie_58_Nowosolna_Kalonka obr Kalonka.pdf (227 KB)

4_PONŚ_58_Nowosolna_Kalonka obr Kalonka_Tekst.pdf (1 MB)

5_PONŚ_58_Nowosolna_Kalonka obr Kalonka_Rysunek.jpg (771 KB)