facebook facebook epuap newsletter

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Roczny program współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.688, oraz poz.1570) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

            W związku z powyższym na podstawie uchwały Nr XXII/130/16 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Wójt Gminy Nowosolna zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach dot. projektu programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok.

 

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 28 października 2019 r.

i zostaną zakończone w dniu 4 listopada 2019 r.

 

            Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2019 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii. Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2020 rok należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.

 

                   Wójt Gminy Nowosolna                    

Piotr Szcześniak

 

 Treść zarządzenia oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać w tym miejscu:

http://nowosolna.bip.net.pl/?a=6353