facebook facebook epuap newsletter

Organizacje Pozarządowe


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Klub FitMoc 

https://nowosolna.bip.net.pl/?c=638

 

 

 

Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Gminy Nowosolna

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon / Email

Działalność

1.

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Nowosolnej

Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

42-648-47-43

603-617-888

Działalność mająca na celu niesienie pomocy rolnikom

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna

Stare Skoszewy 19

42-648-41-06

Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do objęcia ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych terenu. Rozwój Gminy.

3.

Gminna Rada Kobiet

Borchówka

42-648-41-04

500-015-141

Kultywowanie tradycji i obyczajów, czynny udział i pomoc w uroczystościach kościelnych

4.

OSP Lipiny

Lipiny 48a

42-648-48-19

Działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami

5.

OSP Stare Skoszewy

Stare Skoszewy 18

42-648-47-61

6.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kalonce

Kalonka 18

42-671-45-37

42-648-40-21

Kultywowanie tradycji i obyczajów, czynny udział i pomoc w uroczystościach kościelnych

7.

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Skoszewach (przy OSP)

Stare Skoszewy 18

42-648-47-59

8.

Koło Gospodyń Wiejskich w Borchówce

Borchówka

42-648-4104

9.

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinach (przy OSP)

Lipiny 48a

692-564-209

10.

Koło Gospodyń Wiejskich w Byszewach

Byszewy 26a

42-671-48-67

604-291-215

11.

Koło Gospodyń Wiejskich Moskwa

Moskwa 29

42-648-48-37

12.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiączyniu Dolnym (przy Gimnazjum)

Wiączyń Dolnym 62

42-648-46-79

13.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ksawerowie

Ksawerów 22

42-648-48-37

14.

Zespół Śpiewaczy „Wiączynianka”

Wiączyń

42-648-46-79

664-504-759

601-263-401

Dostarczanie oprawy artystycznej w czasie różnych imprez okolicznościowych

15.

Zespół Ludowy „Byszewianie”

Byszewy 26a

42-671-48-67

604-291-215

16.

Uczniowski Klub Sportowy „LIPINIACY”

Lipiny 14

42-648-42-12

785-830-035

513-744-130

Wszechstronne krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

17.

Uczniowski Klub Sportowy „SKOSZ”

Stare Skoszewy 19

42-648-41-09

607-249-262

editszel@wp.pl

18.

Uczniowski Klub Sportowy BULA”

Kalonka, Irysowa 5

42-671-46-11

501-709-587

klub_bula@o2.pl

19.

Ludowy Klub Sportowy „Kalonka – Kopanka”

Kalonka 56

42-648-40-29

605-277-600

ewa-mac@o2.pl

20.

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym

Wiączyń Dolny 18

42-648-40-74

661-751-101

arekbartke@onet.eu

21.

Fundacja Centrum Ojca Pio

Kalonka 40

501-416-794

Upowszechnianie wiedzy o życiu i działalności Ojca Pio i upamiętnianie jego osoby, krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających, integracja społeczności lokalnej

22.

Związek Młodzieży Wiejskiej w Kalonce

Kalonka

663-190-148

Integracja młodzieży z terenu gminy. Organizowanie czasu wolnego dla młodzieży, imprez i wyjazdów turystycznych

23.

Koło Seniorów

Kalonka 21

42-671-37-42

Umożliwianie i ułatwianie kontaktów towarzyskich starszym mieszkańcom gminy, organizowanie rożnego rodzaju imprez rozrywkowych i turystycznych

24.

Świetlica w Byszewach

Byszewy 40

42-671-37-39

Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców gminy w tym zajęć pozaszkolnych, ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży, wyjazdów turystycznych oraz integracja ludności gminy

25.

Świetlica w Lipinach (przy OSP)

Lipiny 48a

42-648-48-19

26.

Świetlica w Skoszewach (przy OSP)

Stare Skoszewy 19

42-648-41-09

27.

Świetlica w Kalonce

Kalonka 18

661-969-258

 

UCHWAŁA XXII/130/16 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Plik do pobrania :

130 konsultacje z NGO.pdf (200 KB)