facebook facebook epuap newsletter

RZG1.6151.7.2020                                                                              

                                        Łódź, dnia 31.08.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Obwieszczenie

w sprawie polowania zbiorowego

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie nr 4 KOLEJARZ BÓR w Łodzi, Natolin 25, 92-701 Łódź, o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2020/2021.

Terminy rozpoczęcia oraz miejsca polowań zbiorowych określa załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta gminy właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania.

Niniejsze obwieszczenie wraz z załącznikiem podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna, zamieszczenie w Biuletynie Informacji publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna.

 Do pobrania - treść obwieszczenia oraz miejsca polowań zbiorowych

Obwieszczenie - polowania Kolejarz Bór.pdf (179 KB)

Foto: Obraz klimkin z Pixabay