facebook facebook epuap newsletter

Wspólne Posiedzenie Komisji w dniu 26 września 2017 r.


Łódź, dnia 21 września 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.60.2017.1

RG .0012.62.2017.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 września 2017 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, sala konferencyjna
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad

 • Projekt uchwały o nowym statucie i regulaminie pracy Rady Gminy Nowosolna.
 • Przedstawienie przez organ wykonawczy planu dalszych działań odnośnie siedziby gimnazjum w Wiączyniu Dolnym.
 • Informacja organu wykonawczego na temat planu pozyskania środków na modernizację/rewitalizację obiektów kulturalnych i sportowych.
 • Informacja organu wykonawczego na temat planu pozyskania środków na modernizację/rewitalizację siedzib OSP.
 • Informacja na temat dalszych kroków podjętych przez organ wykonawczy w związku z interwencją sołtysów dotyczącą uciążliwości hałasu z autostrad.
 • Prezentacja zaktualizowanej tabeli realizacji inwestycji zaplanowanych na 2017r.
 • Informacja o zagrożeniach dotyczących realizacji przyjętego programu inwestycyjnego.
 • Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na realizację zadania pn. „Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym”.
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna 2017 - 2025.
 • Projekt uchwały Rady Gminy Nowosolna zmieniającej uchwałę Nr XXXV/218/17 Rady Gminy Nowosolna w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
 • Projekt uchwały Rady Gminy Nowosolna zmieniającej uchwałę Nr XXXV/219/17 Rady Gminy Nowosolna w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów  dla uzdolnionych uczniów.
 • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzta Kamińska - Bruszewska