facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 12.11. 2020 r.

RG.0012.32.2020.1

RG.0012.32.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 17 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

 

       

Proponowany porządek obrad:

 • Zapoznanie radnych z projektem budżetu na 2021 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2020.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
 • Projekt uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2021 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna.
 • Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowosolna
 • Projekt programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 • Ocena działalności klubów sportowych za 2020 rok.
 • Zmiany w projekcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Nowosolna za lata 2018-2019.
 • Wdrażanie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi problemami oraz omówienie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na temat złożonego wniosku o podjęcie uchwały przez Radę Gminy Nowosolna w sprawie. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Nowosolna.
 • Sprawy różne.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 17.11.2020 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do 16.11.2020 r. do godz.12:00