facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 13.01.2021 r.

RG.0012.36.2020.1

RG.0012.36.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego przeprowadzonego online.

 

       

Proponowany porządek obrad:

 

  • Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2021 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025.
  • Omówienie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą na terenie gminy Nowosolna na 2021 rok”.
  • Omówienie treści obecnie obowiązujących programów: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - propozycje nowych kierunków działań w 2021 roku.
  • Projekty planów pracy komisji i Rady Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Rady 

Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska- Bruszewska

UWAGA!

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 19.01.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: urzad@gminanowosolna.pl

do 18.01.2021 r. do godz.12:00