facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                                                                           Łódź, dnia 14.06.2022 r.

RZG.0012.66.2022.1.JC

RZG.0012.66.2022.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Miejsce posiedzenia:

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Proponowany porządek obrad:

  • Ocena technicznego stanu zabudowań GPCKiE i potrzeb remontowych GPCKiE w Plichtowie oraz projekt zmian w statucie instytucji..
  • Ocena wykonania budżetu za 2021 rok i wypracowanie stanowiska komisji odnośnie udzielenia absolutorium.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/359/22 Rady Gminy Nowosolna z dnia 31 maja 2022 w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2022
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2022.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022-2025.
  • Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
  • Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca 

Rady Gminny Nowosolna

Małhgorzata Kamińska- Bruszewska