facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna   

                                                                                                                        Łódź, dnia 18.08.2022 r.

RZG.0012.68.2022.1.ARF

RZG.0012.68.2022.2.ARF

 

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Miejsce posiedzenia:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź

 

Proponowany porządek obrad:

  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/41/15 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie kontynuowania członkostwa gminy Nowosolna w Stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania „STER”.
  • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z boiska sportowego trawiastego zlokalizowanego na działkach ew. nr 45/9 i 44, położonych w miejscowości i obrębie ew. Byszewy, gminie Nowosolna .
  • Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowosolna na rok szkolny 2022/2023.
  • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/63/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2022.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2022-2025.
  • Odpłatne nabycie przez Gminę Nowosolna nieruchomości w Byszewach tworzącej zabytkowy zespół dworsko-parkowy.
  • Przedstawienie stanowiska działki w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego w miejscowości Borchówka.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska- Bruszewska