facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                             

Łódź, dnia 30 czerwca 2021 r.

RZG.0012.46.2021.1.JC

RZG.0012.46.2021.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2021 roku (wtorek)

o godz. 930

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Miejsce posiedzenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Skoszewach

Stare Skoszewy 19, 92-701 Stare Skoszewy

 

 

Proponowany porządek obrad:

  • Nowa formuła finansowania sołectw.
  • Omówienie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, za wysługę lat i za warunki pracy, a także nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Nowosolna".
  • Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowosolna w roku szkolnym 2021/2022 w kontekście zwrotu kosztów przejazdów opiekuna z niepełnosprawnym uczniem do szkoły lub placówki.
  • Zasady udostępniania pomieszczeń i obiektów szkolnych.
  • Wpływ autostrady i wytwarzanego przez nią hałasu na warunki życia mieszkańców w strefie jej oddziaływania.
  • Opracowanie terminarza działań do Strategii Rozwoju Gminy Nowosolna.
  • Ocena wykonania budżetu za 2020 rok i wypracowanie stanowiska komisji odnośnie udzielenia absolutorium.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska