facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 2 października 2019 r.

RG.0012.16.2019.1

RG.0012.16.2019.2

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 8 października 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XVI posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Przedstawienie koncepcji zmian w zagospodarowaniu terenów położonych w miejscowości Borchówka.
  • Ocena realizacji uchwały przejęcia w zarząd dróg powiatowych (koszty, pozyskiwane środki).
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
  • Wniosek osób prowadzących żłobek prywatny o udzielenie dotacji.
  • Wnioski do budżetu na 2020 rok.
  • Sprawy różne.