facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 18 marca 2021 r.

RZG.0012.40.2021.1.JC

RZG.0012.40.2021.2.JC

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2021 roku (wtorek)

o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego, przeprowadzonego w trybie online.

 

Proponowany porządek obrad:

 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nowosolna a Miastem Łódź w sprawie kierowania osób do środowiskowych domów samopomocy.
 • Analiza działalności organizacji pozarządowych - klubów sportowych działających na terenie Gminy Nowosolna (sprawozdanie + plan).
 • Opracowanie zasad wynajmu i korzystania z pomieszczeń dostępnych w obiektach gminnych.
 • Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowosolna.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowosolna na 2021 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2021-2025.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stare Skoszewy.
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej suplementacji witaminy D.
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 • Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii dotyczącej  przeprowadzenia Referendum Ludowego
 • Przedstawienie przez Wójta kalendarium realizacji inwestycji gminnych w perspektywie kadencji do 2023 roku.
 • Sprawy różne.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska  - Bruszewska

UWAGA !

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 23.03.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: obsluga_rady@ugnowosolna.pl

do 22.03.2021 r. do godz.12:00