facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 14.07.2020 r.

RG.0012.28.2020.1

RG.0012.28.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2020 roku (środa) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Miejsce posiedzenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Skoszewach

Stare Skoszewy 19, 92-701 Stare Skoszewy

Proponowany porządek obrad:

  • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  • Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowosolna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  • Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego Łódź - Widzew na uchwałę Nr VII/28/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Nowosolna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz udzielenie odpowiedzi na skargę.
  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Ksawerów, obręb Lipiny
  • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru miejscowości Kalonka, obręb Kalonka
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2020 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2020-2025.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

    Małgorzata Kamińska-Bruszewska