facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 6.05.2022 r.

RZG.0012.12.2022.4.JC

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2022 roku (czwartek) o godz. 9.00

odbędzie się posiedzenie

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

 

Proponowany porządek obrad:

  • Dyskusja nad sposobem rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej częściowej zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna" dla fragmentu obszaru miejscowości Borchówka.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska