facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 15 maja  2019 r.

RG.0012.11.2019.1

RG.0012.11.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie XI (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

 • Bezpieczeństwo - raport Policji i straży pożarnej odnośnie zdarzeń i interwencji na terenie gminy Nowosolna z uwzględnieniem placów zabaw.
 • Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Nowosolna za rok 2018.
 • Ocena poziomu dotychczasowej współpracy i dalsze perspektywy funkcjonowania szkoły w Wiączyniu Dolnym. Bernardyni.
 • Procedury likwidacji Gimnazjum w Wiączyniu.
 • Projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowosolna.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowosolna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku.
 • Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
 • Analiza potrzeb w zakresie zmiany MPZP dla części obszaru wsi Dąbrówka oraz Ksawerów.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
 • Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
 • Sprawy różne.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska